Meet Our Team

Biswajit Nayak

Biswajit Nayak

Co-Founder

Sushant Mahapatra

Sushant Mahapatra

Co-Founder

Himanshu Asnani

Himanshu Asnani

Founding Advisor

Laxmi Narayan Nayak

Laxmi N Nayak

Implementation Head

Omkar Deshpande

Omkar Deshpande

Advisor

Satu Korhonen

Satu Korhonen

Learning Strategist

Manisha Kabi

Manisha Kabi

Marketing and PR

Bana Bihari Kar

Bana Bihari Kar

Implementation Manager